Vedtægter for Foreningen “ForRetssikkerhed – Foreningen for erstatning til syge på kontanthjælp”.

§ 1  Foreningens navn og hjemsted.

 1. Foreningens navn er: ForRetssikkerhed – Foreningen for erstatning til syge på kontanthjælp, Efterfølgende benævnt ForRetssikkerhed.
 2. ForRetssikkerhed er hjemhørende i Danmark.
 3. ForRetssikkerhed er registreret med CVR-nr. 39196670

§ 2  ForRetssikkerheds Formål.

 1. ForRetssikkerhed arbejder for at styrke borgernes retssikkerhed på social- og beskæftigelsesområdet.
 2. ForRetssikkerhed vejleder borgere der oplever problemer med retssikkerheden på social- og beskæftigelsesområdet og bistår borgere, som har været udsat for ulovlig sagsbehandling og lidt et økonomisk tab.
 3. ForRetssikkerhed er en humanitær forening der vejleder og servicerer medlemmer samt driver interesserevaretagelse fortrinsvis ved frivillig arbejdskraft.
 4. ForRetssikkerhed oplyser og vejleder om love og regler på social- og beskæftigelsesområdet samt udbreder viden og råd om procedurer og sagsgange på social- og beskæftigelsesområdet.
 5. ForRetssikkerhed søger økonomiske midler via puljer og fonde m.m.
 6. ForRetssikkerhed deltager aktivt i den offentlige debat om emner, der har relevans for målgruppen.
 7. Forretsikkerhed samarbejder med patient- og andre interesse organisationer.
 8. ForRetssikkerhed vil stævne kommuner og Ankestyrelsen i sager af principiel karakter og dermed bidrage til, at der kommer flere domstolsafgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, der kan danne grundlag for Ankestyrelsens principafgørelser og kommunernes lovfortolkning.

§ 3  Medlemskab.

 1. Som medlemmer af ForRetssikkerhed kan optages personer, foreninger og virksomheder som støtter ForRetssikkerheds formål.
 2. Et medlem betragtes som udmeldt, hvis sidste frist for kontingentbetaling er overskredet med 60 dage.
 3. Et flertal af bestyrelsen kan ekskludere medlemmer der modarbejder ForRetssikkerheds formål. Det ekskluderede medlem har ret til at indbringe eksklusionen for den førstkommende ordinære generalforsamling i ForRetssikkerhed, men det har ikke opsættende virkning for eksklusionen.

§ 4  Kontingent.

Kontingentsatser for medlemskab fastsættes af generalforsamling.

§ 5  Generalforsamling.

Generalforsamlingen er ForRetssikkerheds øverste myndighed, hvor alle medlemmer har én stemme forudsat, at de ikke er i kontingentrestance. Ordinær generalforsamling afholdes i første halvår hvert år. Indkaldelse sker på ForRetssikkerheds hjemmeside med mindst fire ugers varsel før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes optaget til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger inden afholdelse og forslag udsendes sammen med dagsorden til generalforsamlingen. Dagsorden udsendes senest to uger før generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent,
 2. Valg af referent(er)
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand, for 2 år, på lige årstal.
 8. Valg af to medlemmer til bestyrelsen for 2 år, på lige årstal.
 9. Valg af to medlemmer til bestyrelsen for 2 år på ulige årstal.
 10. Valg af op til tre suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
 11. Valg af revisor for et år.
 12. Valg af revisorsuppleant for et år.
 13. Eventuelt

Når der ikke i vedtægterne er bestemt andet, træffes alle beslutninger ved almindeligt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan opstilles til valgte poster via fuldmagt.

§ 6  Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen eller 10% af medlemmerne forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at ovennævnte betingelser er opfyldt.

§ 7  Regnskab og revision.

 1. ForRetssikkerhed får sine indtægter bl.a. gennem kontingenter og frivillige donationer.
 2. Foreningsåret og regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 3. ForRetssikkerheds regnskab revideres af revisor valgt på ForRetssikkerheds generalforsamling.
 3. Revisor vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 4. Revisor afgiver i forbindelse med revision af regnskabet en skriftlig erklæring om, hvorvidt bestyrelsen har iagttaget vedtægternes bestemmelser samt den til enhver tid gældende danske lov.

§ 8  Mellemfinansiering og lån.

Generalforsamlingen kan give bestyrelsen bemyndigelse til at søge mellemfinansiering/optage lån i et pengeinstitut i forbindelse med ForRetssikkerheds aktiviteter. Tilsagn om tilskud, bidrag m.v. til inddækning af gælden skal foreligge skriftligt inden lånet optages.

§ 9  Bestyrelsen.

 1. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.
 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
 3. Der er mulighed for opstilling til genvalg.
 4. Formanden vælges separat på generalforsamlingen på lige årstal.
 5. Der vælges 4 medlemmer til bestyrelsen. 2 medlemmer vælges på lige årstal og 2 medlemmer vælges på ulige årstal.
 6. Generalforsamlingen vælger ligeledes op til 3 suppleanter, en revisorer og revisorsuppleant.
 7. Suppleanter, der træder ind i bestyrelsen, sidder frem til næste ordinære generalforsamling.
 8. På generalforsamlingen vælges et nyt medlem for den resterende del af 2-års perioden.
 9. Bestyrelsen konstituerer sig selv med Næstformand og kasserer.

§ 10  Administration.

Bestyrelsen kan udpege en eller flere administratorer til at forestå den daglige drift af ForRetssikkerhed. Bestyrelsen kan tillige beslutte at antage sekretariatsbistand og bestemme vilkårene herfor.

§ 11  Rådgivende råd.

Bestyrelsen kan tage initiativ til at etablere et rådgivende råd og fastlægge retningslinjer for dets virke.

§ 12  Tegningsret.

ForRetssikkerhed tegnes af formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura og/eller fuldmagt til pengeinstitut eller lignende.

§13  Formue og gæld.

ForRetssikkerheds medlemmer hæfter ikke for en eventuelt gæld i ForRetssikkerhed.

§ 14  Ændring af vedtægter og opløsning af ForRetssikkerhed.

 1. Ændringer af ForRetssikkerheds vedtægter kan kun foretages med 2/3 stemmeflertal af de tilstedeværende på generalforsamlingen.
 2. Til ForRetssikkerheds opløsning kræves mindst 2/3 stemmeflertal af de tilstedeværende på generalforsamlingen, hvor mindst halvdelen af ForRetssikkerheds medlemmer skal være tilstede.
 3. Hvis en beslutning som ovennævnte er truffet, men uden, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med almindelig stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 4. Denne generalforsamling afholdes senest en måned efter den første og indkaldes i overensstemmelse med denne.
 5. Såfremt ForRetssikkerhed opløses skal eventuel formue tilfalde en forening eller fond med et almennyttigt formål der som minimum er godkendt af staten til at modtage donationer med fradragsret for giver. Den opløsende generalforsamling træffer valg om forening eller fond.

ForRetssikkerheds vedtægter vedtaget på Stiftende generalforsamling den 7. Januar 2018.

Ulf Harbo

Susanne K. Rasmussen

Berit Anita Andersen

Brigitta Koerner

Erik Gaarmann