Søndag den 14. maj 2023, kl. 13:00-15:00.

Referat

1)     Valg af dirigent

Ulf

2)     Valg af referent (er)

Ulf

3)     Valg af stemmetællere

Jane og Alex

4)     Bestyrelsens beretning

Godkendt

5)     Aflæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskab 2022 og budget 2023 kan ses her

Balance med Aktiver og Passiver kan ses her

Regnskab godkendt.

6)     Indkomne forslag skal fremsendes skriftligt senest 3 uger før generalforsamlingen; senest søndag den 23. april 2023. Forslag skal sendes til al@forretssikkerhed.dk.

7)     Valg af formand for 2 år på lige årstal

Da det er et ulige år, er der ikke valg til formand.

8)     Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år på ulige årstal

Da det er et ulige år, er der valg til medlemmer af bestyrelsen.
Jane Pihlmann og Anette Lind genopstiller.

Jane og Anette blev genvalgt.

9)     Valg af to medlemmer til bestyrelsen for 2 år på lige årstal

Da det er et ulige år, er der ikke valg til bestyrelsen for lige årstal

10)  Valg af op til tre suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Der blev ikke valgt suppleanter.

11)  Valg af revisor for et år

John Andersen blev valgt som revisor.

12)  Valg af revisorsuppleant for et år.

Der blev ingen revisorsuppleant valgt.

13)  Eventuelt

ForRetssikkerheds vedtægter kan læses her:

Med venlig hilsen

Formand for ForRetssikkerhed

Ulf Harbo