Referat ordinær generalforsamling søndag den 20 juni kl. 13:00-15:00.  

 

1)     Valg af dirigent 

Anette

2)     Valg af referent (er) 

Ulf 

3)     Valg af stemmetællere 

Erik og ulf

4)     Bestyrelsens beretning 

Beretningen godkendt med applaus.

5)     Aflæggelse og godkendelse af regnskab 

Regnskabet er godkendt med applaus.

Regnskab 2020 og budget 2021 kan downloades her

6)     Indkomne forslag skal fremsendes skriftligt senest 3 uger før generalforsamlingen; senest søndag den 30. maj 2021. Forslag skal sendes til al@forretssikkerhed.dk

Der var ingen forslag.

7)     Valg af formand for 2 år på lige årstal 

Da det er et ulige år, er der ikke valg til formand. 

8)     Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år på ulige årstal 

a.      Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen 

b.      Anette Lind og Jane Pihlmann genopstiller.

Anette og Jane blev valgt med applaus.

9)     Valg af to medlemmer til bestyrelsen for 2 år på lige årstal 

Da det er et ulige år, er der ikke valg til bestyrelsen for lige årstal 

10)   Valg af op til tre suppleanter til bestyrelsen for 1 år.

Der blev ikke valgt nogle suppleanter.

11)   Valg af revisor for et år.

John Andersen valgt enstemmigt af generalforsamlingen til revisor indtil 2022 med applaus. 

12)   Valg af revisorsuppleant for et år. 

Adam Johansen blev valgt enstemmigt af generalforsamlingen som revisorsuppleant indtil 2022 med applaus.  

13)   Eventuelt. 

ForRetssikkerheds vedtægter kan læses her: