Referat ordinær generalforsamling i foreningen ForRetssikkerhed – Foreningen for erstatning til syge på kontanthjælp.

Generalforsamlingen afholdes i år som et online videomøde:

Søndag den 7. august 2022, kl. 13:00-15:00.

1) Valg af dirigent 

Anette Lind. 

2) Valg af referent (er) 

Ulf Harbo. 

3) Valg af stemmetællere 

Anette Lind og Alexandra Hvid. 

4) Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning er godkendt. 

5)     Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Regnskabet kan ses her

Godkendt med følgende bemærkninger; 

Betalingsløsning kan blive billigere og undersøges nærmere. 

Vigtigt at medlemmerne får mail om foreningens virke og føler sig set som medlemmer. 

Hjemmeside ”bliv medlem” skal rettes og gøres bedre så vi sikrer at dem som bliver medlem vha. mobilepay får oplyst deres oplysninger så vi kan oprette dem korrekt i medlemskartoteket. 

6)     Indkomne forslag skal fremsendes skriftligt senest 3 uger før generalforsamlingen; senest lørdag den 16. juli 2022.

Vi har fået et forslag til ændring af vedtægterne fra Jane Pihlmann;

” Jeg foreslår, at vedtægten ”§ 3 Medlemskab, nr. 2” ændres fra nu:  

”Et medlem betragtes som udmeldt, hvis sidste frist for kontingentbetaling er overskredet med 60 dage”. 

til 

”Et medlem betragtes som udmeldt, hvis sidste frist for kontingentbetaling er overskredet”. 

Begrundelse 

Det er bøvlet og tidskrævende, at et medlem først betragtes som udmeldt 60 dage efter sidste frist for fornyelse af kontingentbetalingen. ”

0 stemmer for og 5 stemmer imod med følgende bemærkninger; 

Der skal undersøges nærmere de tekniske og juridiske ting omkring GDPR-regler og medlemskab og rykkere for medlemskab, som grundlag for et nyt vedtægtsforslag som tager højde for at vi fremover i højere grad kan opbevare medlemsoplysninger og sende rykkermails til medlemmer som ikke har meldt sig ud, men heller ikke har betalt deres medlemskontingent. 

Undersøge mulighed for at oprette mobilepay abonnementer 

7)     Valg af formand for 2 år på lige årstal

Da det er et lige år, er der valg til formand.

Nuværende formand Ulf Harbo er på valg og genopstiller som formand.

Ulf Harbo blev genvalgt som formand. 

8)     Valg af to medlemmer til bestyrelsen for 2 år på ulige årstal 

Da det er et lige år, er der ikke valg til medlemmer af bestyrelsen. 

9)     Valg af to medlemmer til bestyrelsen for 2 år på lige årstal 

Da det er et lige år, er der valg til to medlemmer af bestyrelsen for lige årstal. 

Nuværende bestyrelsesmedlem Erik Lybøl er på valg og genopstiller som menigt medlem af bestyrelsen. 

Erik Lybøl blev genvalgt som medlem af bestyrelsen. 

Alexandra Hvid blev valgt som medlem af bestyrelsen. 

10)  Valg af op til tre suppleanter til bestyrelsen for 1 år 

Ingen Suppleanter blev valgt. 

11)  Valg af revisor for et år. 

John Andersen blev valgt som revisor 

12)  Valg af revisorsuppleant for et år. 

Peter Ussing blev valgt som revisorsuppleant. 

13)  Eventuelt. 

Alexandra Hvid og Anette Lind vil kigge lidt mere på grafik og fortællinger om verserende sager i landsret og byret m.v. 

ForRetssikkerheds vedtægter kan læses her: