Regnskab 2018 og Budget 2019
Saldobalance
Foreningen ForRetssikkerhed
Resultatopgørelse
Regnskabsår 2018Budget 2019
1100Indtægter100000
Donationer(inkl. Mobilepay)48.46750.000
Medlemsbidrag50.000
Medlemskontingent14.5710
Priser0
Puljer0
1199Indtægter i alt200.000
1300Bruttoresultat63.038200.000
1400Lønomkostninger
1410AM-indkomst (Brutto løn X 12t)-31.741,8286.000
1420ATP-bidrag
1430Personalegoder
1440Personalepleje
1450Pension
1460Fradrag
1470Sociale omkostninger(overenskomst, forsikring)7.000
1480Tillæg
1485B-honorar
1490Feriepenge8.000
1499Lønomkostninger i alt101.000
1500Lokaleomkostninger
1510Husleje med moms
1520Husleje uden moms
1530El, vand og varme
1540Vedligeholdelse og rengøring
1550Forsikringer (lokale)
1599Lokaleomkostninger i alt
1600Marketing- og rejseomkostninger
1610Fragt udgifter
1620Transport og rejser6.000
1630Reklamer og markedsføring
1640Hotel
1650Repræsentation
1660Restaurant
1699Marketing- og rejseomkostninger i alt
1700Bilomkostninger
1710Brændstof2.000
1720Vedligeholdelse
1730Parkering
1740Bilforsikring
1750Vægtafgift
1799Bilomkostninger i alt
1800Administrationsomkostninger
Bankgebyr-791,881.000
Bidrag til private indsamlinger 
Diverse udgifter-1.100,001.500
Forplejning1.000
Porto500
1810Kontorartikler500
1815Abonnementer
1820Website-397500
1825Regnskabsprogram
1830Telefon og internet
1840Små anskaffelser
1850Kørselsgodtgørelse
1860Konsulenter og freelancere86.000
1870Forsikring
1880Inventar
1899Administrationsomkostninger i alt-34.03199.000
1900Resultat før renter 200.000
2200Finansielle indtægter
2210Realiserede kursgevinster og -tab0
2220Rykkergebyrer0
2230Renteindtægter
2299Finansielle indtægter i alt
2300Finansielle udgifter
2310Renteudgifter
2320Gebyrer
2399Finansielle udgifter i alt
2400Resultat før skat29.008 
2500Skat af årets resultat
2510Skat0
2599Skat af årets resultat i alt
2600Resultat efter skat  
Balance
Regnskabsår 2018
5000Aktiver
5500Samlede anlægsaktiver i alt  
5600Omsætningsaktiver
5700Bank- og kontantbeholdninger
Mellemregningskonto til udlæg
5710Bank29.008
5720Kontantbeholdning
5799Bank- og kontantbeholdninger i alt
5800Omsætningsaktiver
MobilePay
5810Til gode hos kunder
5820Til gode hos leverandører
5899Omsætningsaktiver i alt
5900Samlede omsætningsaktiver i alt29.008 
6000Aktiver i alt29.008 
7000Passiver
7100Egenkapital
7110Dette års resultat29.008
7120Overført resultat0
7130Mellemregning med ejer
7140Indskudt kapital
7150Urealiserede kursgevinster og -tab
7199Egenkapital i alt
7200Skyldig moms
7210Afregnet moms
7220Købsmoms (indgående moms)
7230Moms af varer købt i udlandet
7240Moms af ydelser købt i udlandet
7250Salgsmoms (udgående moms)
7299Skyldig moms i alt
7300Kortfristede forpligtelser
7310Skyldnere til kunder
7320Skyldnere til leverandører
7330Skyldig A-skat
7340Skyldig AM-bidrag
7350Skyldig ATP
7360Hensatte forpligtelser
7370Skyldig pension
7375Skyldig skattekonto
7380Skyldige feriepenge
7385Skyldig selskabsskat
7390Skyldige sociale omkostninger
7395Gavekort
7399Kortfristede forpligtelser i alt
7400Langfristede forpligtelser
7410Banklån
7499Langfristede forpligtelser i alt
7500Passiver i alt