Generalforsamling 2021

Kære medlem af ForRetssikkerhed 

Vi indkalder hermed til den årlige ordinære generalforsamling i foreningen. På grund af Corona afholdes generalforsamlingen i år som et online videomøde:  

Søndag den 20. juni 2021, kl. 13:00-15:00.  

Tilmelding senest 6. juni:  

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 6. juni. For at kunne deltage i videomødet er det nødvendigt at du oplyser din e-mailadresse, og du tilmelder dig ved at sende en mail til jp@forretssikkerhed.dk. Efter din tilmelding er registreret, modtager du inden den 6 juni en mail med link og vejledning til videomødet.  

Stemmeberettigede og medlemsskab 

Alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har én stemme, og det er muligt at blive medlem igennem vores hjemmeside enten via https://forretssikkerhed.dk/bliv-medlemwebshop eller via https://forretssikkerhed.dk/bliv-medlem

Dagsorden 

1)     Valg af dirigent 

2)     Valg af referent (er) 

3)     Valg af stemmetællere 

4)     Bestyrelsens beretning 

5)     Aflæggelse og godkendelse af regnskab 

6)     Indkomne forslag skal fremsendes skriftligt senest 3 uger før generalforsamlingen; senest søndag den 30. maj 2021. Forslag skal sendes til al@forretssikkerhed.dk

7)     Valg af formand for 2 år på lige årstal 

Da det er et ulige år, er der ikke valg til formand. 

8)     Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år på ulige årstal 

a.      Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen 

b.      Anette Lind og Jane Pihlmann genopstiller 

9)     Valg af to medlemmer til bestyrelsen for 2 år på lige årstal 

Da det er et ulige år, er der ikke valg til bestyrelsen for lige årstal 

10)   Valg af op til tre suppleanter til bestyrelsen for 1 år 

11)   Valg af revisor for et år 

12)   Valg af revisorsuppleant for et år 

13)   Eventuelt 

ForRetssikkerheds vedtægter kan læses her: