Ordinær Generalforsamling

Kære medlemmer

I inviteres hermed til den årlige ordinære generalforsamling:
Søndag den 12 Maj 2019, kl. 13.00 til 16.00 i
kælderen hos 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes
Fagforening, Mølle Allé 26, 2500 Valby.

Generalforsamlingen er ForRetssikkerheds øverste myndighed.

Generalforsamlingen er åben for alle.

Alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har én
stemme, og det er muligt at blive medlem igennem vores
hjemmeside;
https://forretssikkerhed.dk/bliv-medlemwebshop


Forslag, der ønskes optaget til behandling på den ordinære
generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest tre
uger inden afholdelse.

Forslag sendes til kontakt@forretssikkerhed.dk senest den 21-
04-2019.

Dagsorden inkl. evt. rettidige indkomne forslag udsendes den
28-04-2019.
Dagsorden
1. Valg af dirigent,
2. Valg af referent(er)
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af to medlemmer til bestyrelsen for 2 år på ulige
årstal
– Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen til 2021
– Brigitta Koerner ønsker ikke genvalg.
– Susanne Rasmussen stiller op til genvalg.
8. Valg af to medlemmer til bestyrelsen for 2 år, på lige
årstal.
– Erik Gaarmann har valgt at træde ud af bestyrelsen,
så der skal vælges et bestyrelsesmedlem til 2020
9. Valg af op til tre suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
10. Valg af revisor for et år.
11. Valg af revisorsuppleant for et år.
12. Eventuelt

ForRetssikkerheds vedtægter kan læses her:
https://forretssikkerhed.dk/vedtaegter

Med venlig hilsen
Formand for ForRetssikkerhed Ulf Harbo

Event Details

Register Now